Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Pendaftaran, Ekstrak, Pemindaan & Pembatalan Nama Perniagaan

MAKLUMAT UMUM

Sesiapa yang ingin menjalankan perniagaan sama ada jenis persendirian mahupun perkongsian, perlu mendaftar dan mendapatkan lesen perdagangan seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang telah ditetapkan.

 

UNDANG-UNDANG BERKAITAN

 • Ordinan Nama-nama Perniagaan (Bab 64)
 • Ordinan Perniagan, Profesion Dan Perlesenan Perdagangan
 • Akta Syarikat 1965
 • Akta Perkongsian 1961 (Pind. 1974)
 • Kanun Tanah Negeri Sarawak
 • Ordinan-ordinan Pihak Berkuasa Tempatan
 • Keperluan Jabatan Bomba dan Penyelamat


A. PENDAFTARAN NAMA PERNIAGAAN

Dokumen yang perlu disediakan oleh pemohon / pemilik perniagaan:

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon
 • Borang R.20-Pind. 1/86 (boleh didapati dari Pejabat Daerah)
 • Cop Nama Perniagaan yang lengkap dengan alamat perniagaan.
 • Surat Hakmilik Tanah bagi tempat perniagaan yang dipohon (jika kepunyaan sendiri); atau
 • Surat Perjanjian Penyewaan; atau
 • Surat kebenaran daripada pemilik premis yang dinyatakan sebagai tempat perniagaan. (jika menyewa)
 • Bayaran pendaftaran RM50.00
 • Yuran tahunan RM25.00 untuk setiap lesen perdagangan

Nota: Tempat perniagaan hendaklah dijalankan di Lot Komersil atau Lot Perindustrian dan bukan Lot Pertanian atau Lot kediaman.B. EKSTRAK NAMA PERNIAGAAN

Kemukakan permohonan ekstrak nama-nama perniagaan, sama ada:

 • secara bertulis oleh pemohon sendiri, atau
 • secara bertulis oleh pihak ketiga seperti pihak bank, peguam atau agensi kerajaan/swasta, atau
 • secara bertulis melalui pos oleh mana-mana pihak di atas 
 • bayaran sebanyak RM2.00 disertakan bersama

C. PEMINDAAN BUTIR NAMA-NAMA PERNIAGAAN
Perkara yang perlu disediakan oleh pemohon / pemilik perniagaan:
1. Pemilik perniagaan hendaklah mengemukakan permohonan bertulis ke Pejabat Daerah Dalat.
2. Salinan asal Sijil Pendaftaran dan / atau Memorandum of Transfer, di mana berkenaan disertakan


C. PEMINDAAN BUTIRAN NAMA PERNIAGAAN

Dokumen yang perlu disediakan oleh pemohon / pemilik perniagaan:

 • Pemilik perniagaan hendaklah mengemukakan permohonan bertulis ke Pejabat Daerah
 • Salinan asal Sijil Pendaftaran dan / atau Memorandum of Transfer, di mana berkenaan disertakan


D. PEMBATALAN NAMA PERNIAGAAN
Dokumen yang perlu disediakan oleh pemohon / pemilik perniagaan:
 • Kemukakan permohonan secara bertulis dan dicop dengan cop syarikat
 • Salinan asal Sijil Pendaftaran
 • Bayaran pembatalan dalam bentuk wang pos atau kiriman wang atas nama Percetakan Nasional Berhad bernilai RM60.00 sebagai bayaran pewartaan.